ROZWÓJ PLACÓWEK

Rozwój placówek kulturalno-oświatowych typu osiedlowego (kluby, czytelnie) wyposażonych w urządzenia i zbiory zbyt kosztowne do zainstalowania we własnym mieszkaniu;  rozwój placówek typu dzielnicowego — kina, klu­by, czytelnie itp.;  rozwój placówek o szerszym zasięgu —jak te­atry, sale koncertowe, muzea itp., zaspokajających po­trzeby wyższego rzędu;   rozwój placówek regionalnych i o zasięgu działa­nia ponadregionalnym — muzea itp., z których korzy­stanie upowszechni się wraz z ułatwieniami w prze­mieszczaniu się dzięki rozwojowi motoryzacji i przedłu­żeniu urlopów.  W przyszłości wiele czynników zwiększy zaintereso­wanie wypoczynkiem poza miastem, prowadząc w kon­sekwencji do masowego opuszczania miast w soboty i niedziele.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)