SŁUSZNA TEZA

Oczekujemy zatem zmniejszenia się roli uwarstwienia społecznego (a więc przede wszystkim roli różnic ekonomicznych) jako czynnika różnicującego nasze społeczeństwo. Stwierdzenie powyższe jest jed­nak bardziej hipotezą niż wnioskiem, który można by w pełni udokumentować wynikami dotychczasowych badań. Jeżeli słuszna jest poprzednio sformułowana te­za, iż zmiany stylu życia zmierzają do rozszerzenia za­kresu indywidualnych wyborów przy zmniejszeniu roli stratyfikacji społecznej jako czynnika różnicującego i jeżeli prawidłowość taka utrzyma się i w przyszłości (co wydaje się prawdopodobne) — można oczekiwać, że wykształci się pewien styl życia „dominujący” w tym sensie, że obejmie on (z takimi czy innymi modyfika­cjami) znaczną większość naszego społeczeństwa.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)