WIELKOŚĆ ELEKTRONU

Problem jest następujący: jak wielki naprawdę jest elek­tron? Nie przyniesie żadnego pożytku posługi­wanie się zwykłym światłem, ponieważ dłu­gość fali tego światła jest zbyt duża. Powin­niśmy wykorzystać promieniowanie gamma. Tu jednak napotykamy zasadniczą przeszkodę. Każdy foton promieniowania gamma niesie wielką energię, toteż elektron — oglądany w hipotetycznym mikroskopie „gammowym” odbijając od siebie taki foton otrzymuje uderzenie tak silne, że zostaje gwałtownie od­rzucony. Nie „widzimy” więc nigdy nierucho­mego elektronu, lecz zawsze elektron, który oddala się od nas. Promieniowanie, które nad­biega od obiektu oddalającego się od nas, ma obniżoną częstotliwość — obniżenie to nazy­wamy przesunięciem dopplerowskim.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)