WSPÓŁZALEŻNOŚĆ ROZWOJU KULTURY I OŚWIATY

Konsekwencje przyjętego tempa i kierunku rozwo­ju oświaty wynikać będą z zespołu zjawisk charakte­ryzujących przemiany systemu oświatowego oraz ich związki z przemianami kulturalnymi. Przede wszyst­kim wskażmy niektóre konsekwencje wynikające z omawianego uprzednio faktu, iż ośimata jest podsta­wą rozwoju kultury. Wykształcenie — rozumiane formalnie, jako osiąg­nięcie określonego dyplomu (przede wszystkim zaś dy­plomu świadczącego o pewnym wykształceniu ogól­nym) — przestaje być współcześnie elementem statusu społecznego, symbolem awansu czy przywilejem. Mi­mo iż oświata przestaje być „dobrem rzadkim”, można przypuszczać, że w wyniku tradycji kulturowych na­szego społeczeństwa prestiż jej nie zmaleje w najbliż­szym dwudziestoleciu, będzie natomiast wiązał się z wyższym poziomem wykształcenia.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)