WSZYSTKIE WŁASNOŚCI

Ogól­nie można przyjąć, że wszystkie bezwładnościo­we właściwości każdego obiektu są wyznaczone przez inne ciała we wszechświecie. Jest to zna­na zasada Macha. Einstein w pełni ją zaakcep­tował w swej ogólnej teorii względności i do­szedł do koncepcji zakrzywionej czasoprzestrze­ni. Nikt jeszcze jednak nie sformułował w peł­ni satysfakcjonującej teorii masy bezwładnej, opartej na zasadzie Macha, chociaż Sciama za­oferował nam prosty model. Zgodnie z poglądem Sciamy, siła bezwład­ności jest pochodną nowego składnika oddzia­ływania grawitacyjnego, który jest proporcjo­nalny do przyspieszenia. Ta nowa siła jest w pełni analogiczna do siły wywieranej przez falę elektromagnetyczną, która w sposób natu­ralny powstaje przy przyspieszaniu ładunku.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)