WYMIANA MIĘDZYNARODOWA

Wymiana międzynarodowa będzie zapewne (przy ; przyjętym tu założeniu: braku światowego konfliktu j zbrojnego)’ szybko rosła — zarówno w wyniku zwięk- ! szania się ruchliwości przestrzennej ludzi (przy otwar- I ciu granic pomiędzy — przynajmniej — państwami so- > cjalistycznymi), jk i środków łączności (telewizja sa­telitarna)’. Wymiana ta między innymi osłabi mecha­nizmy kontroli napływu treści i wzorów Wpływ „importowanych” wzorów kulturowych na ! rozwój naszego uczestnictwa kulturalnego zależeć bę- I dzie od — co najmniej — trzech procesów:tempa odrabiania naszego zapóźnienia w dziedzi- | nie rozwoju kulturalnego, oryginalności i społecznej atrakcyjności własnej : twórczości kulturalnej, uświadomienia społeczeństwu wartości i możliwoś­ci stwarzanych przez socjalistyczny humanizm, podnie­sienie samooceny społecznej, rozwój narodowych am­bicji.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)