WYNIKAJĄCE KŁOPOTY

Kłopoty wynikają z istnienia kwantu działa­nia i z faktu, że do pomiaru jednego fragmentu wszechświata trzeba używać innego jego frag­mentu. Jeśli chcemy zmierzyć pewną właści­wość cząstki — jej energię, pęd czy położenie w czasie i przestrzeni, musimy doprowadzić do jej oddziaływania z naszym przyrządem mier­niczym. Oddziaływanie oznacza wymianę ener­gii i pędu między cząstką i tym przyrządem.Bez wątpienia więc przez sam akt pomiaru! w sposób nieunikniony powodujemy zakłócenie stanu mierzonego obiektu. Oczywiście staramy,’ się o to, aby zakłócenie było możliwie jak naj­mniejsze. W zasadzie nie stanowi to problemu z punktu widzenia fizyki klasycznej — zakłó­cenia mogą być nieskończenie małe i w zwią­zku z tym energia, pęd, położenie i czas mogą! być wszystkie równocześnie mierzone z pożą­daną dokładnością.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)